Hunter's Woods PH

Araling Panlipunan

Pagkilala sa Bansa: Lesson and Worksheets in Araling Panlipunan

This quick "Pagkilala sa Bansa" lesson tackles the concept of a country. What is a country? Why is the Philippines a country? When can a place be considered a country? Worksheets are included to aid students in mastering konsepto ng bansa.

Pagkilala sa Bansa: Video Presentation

Play Video about AP4 Pagkilala sa Bansa

You can also download this lesson as a Powerpoint presentation here: Pagkilala sa Bansa Grade 4 PPT 

Konsepto ng Bansa

A simple definition of “country” is “an area of land that is controlled by its own government.”

In textbooks/modules used by DepEd, a country is defined as a place inhabited by people of similar cultural backgrounds, with the same or similar language, heritage, religion, and race.

Ang bansa ay isang lugar na may naninirahang mga tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan, kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon, at lahi.

Elemento ng Bansa

A place can be considered a country if it has four elements:

 1. tao (people)
 2. teritoryo (territory)
 3. pamahalaan (government)
 4. soberanya (sovereignty) o ganap na kalayaan (complete freedom)

Ang tao ay tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo ng populasyon ng bansa.

Tao refers to the people who live in the area that makes up the country. They are also referred to as mamamayan (citizens).

They are considered the most important element of a country because they are the ones who will be seeing to the growth, development, and well-being of the country.

Ang teritoryo ay tumutukoy sa mga lupain, katubigan, himpapawid at kalawakan na sakop ng bansa. Ito ang tinitirhan ng mga tao at pinamumunuan ng pamahalaan ng bansa.

Territory refers to the geographic area — land, water, and air — that belongs to and is controlled by the country.

It is where the citizens of the country live and it is administered by the government of the country.

Ang pamahalaan ay tumutukoy sa samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Ito ang nagtatakda ng mga batas o kautusan na tumutupad sa mga adhikain ng isang bansa.

Government refers to the group of people who control a country and make decisions for it.

The DepEd textbooks define government as a political organization formed by the people in a country for the purpose of establishing order and maintaining a civilized society.

In the Philippines, the form of government is a democracy. In a democracy, authority comes from the people, who are the ones who choose the country’s leaders through the process of election.

Ang soberanya o ganap na kalayaan ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa kaniyang nasasakupan. Tumutukoy rin ito sa kalayaang magpatupad ng mga programa nang hindi pinakikialaman ng ibang bansa. May dalawang anyo ng soberanya — panloob at panlabas. Ang panloob na soberanya ay ang pangangalaga ng sariling kalayaan. Ang soberanyang panlabas naman ay ang pagkilala ng ibang bansa sa kalayaang ito.

Sovereignty refers to a country’s independent authority and right to govern itself.

There are two kinds of sovereignty:

 1. Panloob na soberanya (internal or domestic sovereignty) refers to actual control over a country exercised by an authority organized within the country. In practical terms, this means that a country’s government can enforce its laws on its citizens and other people living within its territory.
 2. Panlabas na soberanya (external or international sovereignty) refers to formal recognition of a country by other sovereign states.

Is the Philippines a country? Why?

Based on the definition of a country and the elements of a country discussed above, would you say that the Philippines is a country? Why or why not?

Ang Pilipinas ay maituturing na isang bansa dahil may mga naninirahan ditong tao; ito ay may sariling teritoryo na tinitirhan ng mga tao; ito ay may sariling pamahalaan na namamahala sa nasasakupan; at ito ay may soberanya o ganap na kalayaan.

The Philippines is considered a country because it has people, territory, its own government, and sovereignty.

Pagkilala sa Bansa: Worksheets

Note on the Worksheets

You can reduce the size of the worksheet by zooming out your browser screen. For Windows users, scroll down the mouse wheel while pressing the Ctrl key in your keyboard.

Pagkilala sa Bansa (Introduction to the Lesson)

Determine which of the following are countries and which are not.

Compentencies:

 • Kilalanin kung alin ang bansa at hindi bansa
 • Magbibigay ng halimbawa ng bansa

Note: You can download a free printable version of this worksheet here: Araling Panlipunan – Pagkilala sa Bansa Worksheet (PDF) 

Elemento ng Bansa: Grade 4 Worksheet

Competencies:

 • Iisa-isa ang mga katangian ng bansa
 • Magbuo ng kahulugan ng bansa

Note: You can download a free printable version of this worksheet here: Araling Panlipunan – Elemento ng Bansa Worksheet (PDF) 

Konsepto ng Bansa: Grade 4 Worksheet

Competencies:

 • Magbuo ng kahulugan ng bansa
 • Ipaliwanag na ang Pilipinas ay isang bansa

Note: You can download a free printable version of this worksheet here: Araling Panlipunan – Konsepto ng Bansa Grade 4 Worksheet (PDF) 

Did you enjoy these worksheets on pagkilala ng bansa?

Answer these Filipino worksheets next!

Discover more from Hunter's Woods PH

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading