Hunter's Woods PH

Montessori Filipino

Mga Uri ng Pang-uri at Halimbawa Nito

A simple lesson on three kinds of adjectives (tatlong uri ng pang-uri -- panlarawan, pantangi at pamilang) with free worksheets to help with mastery.

Tatlong Uri ng Pang-Uri: Panlarawan, Pantangi, Pamilang

A video presentation on this lesson can be found here: Uri ng Pang-Uri YouTube Video 

Panlarawan (Descriptive)

  • naglalarawan sa katangian ng isang pangngalan o panghalip (describes a noun or pronoun)
  • kabilang sa mga katangiang inilalarawan ay ang laki, anyo, hugis, kulay, amoy, lasa, layo, lawak, at ugali (includes size, form, shape, color, scent, taste, distance, extent, and character)
  • halimbawa: masarap (delicious), mabait (nice) 

Pantangi (Proper)

  • isang pangngalang pantangi na ikinakabit sa isang pangngalang pambalana na inilalarawan o tinutukoy nito (a proper noun that is attached to the common noun which it describes)
  • halimbawa: wikang Ingles (English language), lechon Cebu (Cebu roasted pig)

Pamilang (Quantitative)

  • nagsasabi ng bilang, dami, o posisyon sa pagkakasunodsunod ng isang pangngalan o panghalip (states number, order, or actual quantity of a noun or pronoun)
  • may anim na uri (has six types): patakaran, panunuran, pamahagi, pahalaga, palansak, patakda
  • halimbawa: sampu (ten), pang-apat (fourth), kalahati (half)

Uri ng Pang-uri Worksheets

The next section contains self-correcting worksheets on uri ng pang-uri that can be answered on this page (online).

You can also download printable versions of the following uri ng pang-uri exercises:

Uri ng Pang-uri Worksheet for Grade 1
Uri ng Pang-uri Worksheet for Grade 3
Uri ng Pang-uri Worksheet for Grade 6

Note on the Worksheets

You can reduce the size of the worksheet by zooming out your browser screen. For Windows users, scroll down the mouse wheel while pressing the Ctrl key in your keyboard.

Uri ng Pang-uri: Worksheet for Grade 1

Uri ng Pang-uri: Worksheet for Grade 3

Uri ng Pang-uri: Worksheet for Grade 6

Did you enjoy these worksheets on uri ng pang-uri?

Answer these Filipino worksheets next!

Check out the Montessori-inspired resources available here for free.

Discover more from Hunter's Woods PH

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading