Hunter's Woods PH

Montessori Filipino

Magkasingkahulugan at Magkasalungat: Comprehensive Example Chart and Worksheets

A quick lesson on the meaning of magkasingkahulugan and magkasalungat, more than 100 examples in an alphabetical chart, and worksheets for all grade levels.

This page contains:

 1. Definitions of magkasingkahulugan and magkasalungat, including what they are called in English and Cebuano (Sinugboanong Binisaya)
 2. Charts containing dozens of examples each of magkasingkahulugan and magkasalungat
 3. Magkasingkahulugan and magkasalungat worksheets for:
  • Kindergarten
  • Grade 1
  • Grade 2
  • Grade 3
 4. Guide to other Filipino worksheets in HuntersWoodsPH 

What does magkasingkahulugan mean?

Magkasingkahulugan in English is synonym.

In Tagalog, it is defined as mga salitang pareho ang ibig sabihin (words that have the same or similar meanings).

In Cebuano/Bisaya, magkasingkahulugan is kapulong.

Mga halimbawa (examples) ng salitang magkasingkahulugan:

 • mabilis – matulin (meaning in English: fast)
 • makitid – makipot (meaning in English: narrow)
 • masaya – maligaya (meaning in English: happy)
 • mayaman – masalapi (meaning in English: rich)
 • responsable – mapagkakatiwalaan (meaning in English: responsible, dependable, trustworthy)
 • uliran – huwaran (meaning in English: ideal)

What does magkasalungat mean?

Magkasalungat in English is opposite or antonym.

In Tagalog, it is defined as mga salitang magkabaligtad ang ibig sabihin (words that have opposite meanings).

In Cebuano/Bisaya, magkasalungat is suhingpulong.

Examples (halimbawa) of salitang magkasalungat:

 • mabait (kind) – masungit (unkind)
 • maganda (beautiful) – pangit (ugly)
 • malawak (wide) – makitid (narrow)
 • malinis (clean) – marumi (dirty)
 • mayaman (rich) – mahirap (poor)
 • masaya (happy) – malungkot (sad)
 • matapang (brave) – duwag (cowardly)

Charts: Magkasingkahulugan at Magkasalungat

The following tables contain a list of examples for salitang magkasingkahulugan (synonyms) and salitang magkasalungat (antonyms). Although there are nouns and verbs that are synonyms or antonyms, the lists below currently focus on adjectives (pang-uri).

Talaan ng Mga Pang-uring Magkasingkahulugan

Salita

Kasingkahulugan Nito

akmaangkop
alambatid
alertoalisto
alistoalerto
angkopakma
balat-sibuyasmaramdamin
baliktadtiwarik, saliwa
bantogtanyag
batidalam
batugantamad
bihiramadalang
bukod-tanginaiiba
dahan-dahanhinay-hinay
delikadomapanganib
deretsotuwid
dukhamaralita
hambogmayabang
hinay-hinaydahan-dahan
importantemahalaga
istriktomahigpit
kaparehokatulad
kaposkulang
karaniwanordinaryo
katuladkapareho
kulangkapos
labissobra
maaaripuwede
maalagamaaruga
maalingasawmabaho
maalinsanganmainit
maarugamaalaga
maawainmahabagin
mabagalmakupad, makuyad
mabagsikmalupit
mabahomaalingasaw
mabangomahalimuyak
mabilismatulin
mabutimainam
madalangbihira
madalasmalimit
madaldalmasalita, masatsat
madamotsakim
madunongmatalino
magalangmapitagan
magalingmahusay
magandamarikit
magastosmagugol
maginawmalamig
magitingmatapang
magugolmagastos
mahabaginmaawain
mahalagaimportante
mahalimuyakmabango
mahapdimasakit
mahigpitistrikto
mahirapmaralita, dukha, pobre
mahusaymagaling
maigsimaikli
maiklimaigsi
mainammabuti
mainitmaalinsangan
makinangmakintab
makintabmakinang
makipotmakitid
makitidmakipot
makupadmabagal
malakasmatibay
malalamalubha
malamigmaginaw
maligayamasaya
maliitmunti
malimitmadalas
malinamnammasarap
malubhamalala
malupitmabagsik
mapaladmasuwerte
mapanganibdelikado
mapitaganmagalang
maralitamahirap, dukha
maramdaminbalat-sibuyas
marikitmaganda
masakitmahapdi
masalapimayaman
masalitamadaldal
masarapmalinamnam
masayamaligaya
masikapmasipag
masipagmasikap, matiyaga
masuwertemapalad
matalimmatulis
matalinomadunong
matapangmagiting
matibaymalakas
matulinmabilis
matulismatalim
mayabanghambog
mayamanmasalapi
muntimaliit
naiibabukod-tangi
nakaaaliwnakalilibang
nakakublinakatago
nakalilibangnakaaaliw
nakalipasnakaraan
nakaraannakalipas
nakatagonakakubli
ordinaryokaraniwan
paliguy-ligoypasikut-sikot
pasikut-sikotpaliguy-ligoy
puwedemaaari
sakimmadamot
sobralabis
tahimiktiwasay
tamadbatugan
tanyagbantog
tiwarikbaliktad
tiwasaytahimik
totootunay
tunaytotoo
tuwidderetso

Talaan ng Mga Pang-uring Magkasalungat

Salita

Kasalungat Nito

artipisyalnatural
ayossira
bagoluma
bakanteokupado
balisakalma
basatuyo
batamatanda
bihiramadalas
buhaypatay
bukassara
buloksariwa
buokulang
busoggutom
duwagmatapang
gastadormatipid
gisingtulog
gutombusog
hilawhinog
hinoghilaw
hulimaaga
huliuna
huwadtunay
ibapareho
ibabawilalim
ilalimibabaw
kakaibakaraniwan
kaliwakanan
kalmabalisa
kanankaliwa
karaniwankakaiba
kauntimarami
kulangkumpleto, buo
kulangsobra
kumpletokulang
ligtasmapanganib
litawlubog
luboglitaw
lumabago
maagahuli
maamomabangis
maarawmaulan
maayosmagulo
mababamataas
mababawmalalim
mabagalmabilis
mabahomabango
mabaitmasungit
mabangismaamo
mabangomabaho
mabigatmagaan
mabilismabagal
mabutimasama
madalasbihira, madalang
madalimahirap
madilimmaliwanag
magaanmabigat
magandapangit
magaspangmakinis
magkaibamagkapareho
magkaparehomagkaiba
magulomaayos
mahabamaikli, maiksi
mahabaginmalupit
mahalmura
mahinamalakas
mahirapmadali
maiklimahaba
maiksimahaba
maingaytahimik
mainitmalamig
maitimmaputi
makapalmanipis
makinismagaspang
malabomalinaw
malakasmahina
malakimaliit
malalimmababaw
malambotmatigas
malamigmainit
malapitmalayo
malassuwerte
malayomalapit
malitama
maliitmalaki
malinawmalabo
malinismarumi
maliwanagmadilim
malungkotmasaya
malupitmahabagin
malusogsakitin
maluwagmasikip
manipismakapal
mapagbigaymaramot
mapanganibligtas
mapurolmatalim
maputimaitim
maramikaunti
maramotmapagbigay
marumimalinis
masamamabuti
masayamalungkot
masiglamatamlay
masikipmaluwag
masipagtamad
masungitmabait
mataasmababa
matabapayat
matakutinmatapang
matalimmapurol
matamlaymasigla
matandabata
matapangmatakutin, duwag
matigasmalambot
matipidgastador
maulanmaaraw
meronwala
mulatpikit
muramahal
naturalartipisyal
okupadobakante
paatraspasulong
pabago-bagopalagian
palagianpabago-bago
paliku-likotuwid
panalotalo
panandalianpanghabang-buhay
panghabang-buhaypanandalian
pangitmaganda
pangwakaspanimula
panimulapangwakas
pansamantalapermanente
parehoiba
pasulongpaatras
pataybuhay
payatmataba
permanentepansamantala
pikitmulat
saganasalat
sakitinmalusog
salatsagana
sang-ayontutol, kontra
sarabukas
sariwabulok
siraayos
sobrakulang
suwertemalas
tahimikmaingay
talopanalo
tamamali
tamadmasipag
tuloggising
tunayhuwad
tutolsang-ayon
tuwidpaliku-liko
tuyobasa
unahuli
walameron
0 Salitang Magkasingkahulugan with Pictures Worksheet for Kindergarten
2 Magkasalungat Quiz Worksheet for Grade 2
0 Salitang Magkasalungat with Pictures Worksheet for Kindergarten
2 Magkasingkahulugan Quiz Worksheet for Grade 2
1 Magkasingkahulugan Activity Worksheet for Grade 1
3 Magkasalungat Exercises Worksheet for Grade 3
1 Magkasalungat Activity Worksheet for Grade 1
3 Magkasingkahulugan Exercises Worksheet for Grade 3

Magkasingkahulugan at Magkasalungat Worksheets

In the next section, you will find worksheets on pang-uring magkasingkahulugan at magkasalungat — self-correcting worksheets that you can answer online. 

Note on the Worksheets

You can reduce the size of the worksheet by zooming out your browser screen. For Windows users, scroll down the mouse wheel while pressing the Ctrl key in your keyboard.

Magkasingkahulugan Worksheet for Grade Kindergarten

Magkasalungat Worksheet for Kindergarten

Magkasingkahulugan Worksheet for Grade 1

Magkasalungat Worksheet for Grade 1

Magkasingkahulugan Worksheet for Grade 2

Magkasalungat Worksheet for Grade 2

Magkasingkahulugan Worksheet for Grade 3

Magkasalungat Worksheet for Grade 3

Did you enjoy these magkasingkahulugan at magkasalungat worksheets?

Answer these Filipino worksheets next!

Check out the Montessori-inspired resources available here for free.

Discover more from Hunter's Woods PH

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading