Hunter's Woods PH

Montessori Filipino

Mga Pangatnig: 60+ Examples and Worksheets for Grades 1-6

A quick lesson on pangatnig (conjunctions), including 60+ examples, and pangatnig worksheets for students from Grades 1 to 6.

Contents:

 • What is pangatnig?
 • Uri ng pangatnig
  • Pangatnig ng sanhi at bunga
 • Pangatnig examples plus what they mean in English
 • Pangatnig worksheets

A pangatnig (conjunction) is a part of speech that connects two words, phrases, clauses or sentences.
Ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, sugnay o pangungusap.

It is one of the pang-ugnay, the other two being pang-ukol and pang-angkop.

The most frequently used pangatnig are:

 • at (and)
 • o (or)

For example:

 • Sina Sam at Thya ay mababait. (Sam and Thya are nice.)
 • Gusto kong kumain sa Jollibee o KFC. (I want to eat at Jollibee or KFC.)

Uri ng Pangatnig

There are different kinds of pangatnig. The most common ones are:

Pangatnig na panimbang – ginagamit sa pag-uugnay ng magkasingkahulugan o magkatimbang na salita, parirala at sugnay

 • Halimbawa: at, saka, at saka, katulad, gaya ng, maging, gayundin

Pangatnig na pamukod – ginagamit upang itangi/inukod ang dalawa o higit pang bagay, tao o pangyayari

 • Halimbawa: o, maging, man, ni

Pangatnig na paninsay – ginagamit sa mga tambalang pangungusap kung ang unang parte ay salungat sa ikalawa

 • Halimbawa: bagama’t, bagkus, datapwa’t, gayon man, habang, kahit, kung sa bagay, maliban, ngunit, pero, samantala, subalit

Pangatnig na panubali – ginagamit sa pagsasaad ng alinlangan o pasubali

 • Halimbawa: baka, kung, kung di, sana, kapag, sakali, saka-sakali

Pangatnig na pananhi – tumutugon sa tanong na bakit; nagsasaad ng kadahilanan

 • Halimbawa: dahil, sapagkat, dangan, gawa ng, kasi, kung kaya, mangyari

Pangatnig na panlinaw – ginagamit upang bigyang-linaw o paliwanag ang isang pahayag na nasabi na

 • Halimbawa: anupa’t, ibig sabihin, kaya, kung baga, kung gayon, samakatuwid, sa biglang sabi, sa ibang salita

Pangatnig na panulad – ginagamit sa pagtutulad sa gawa at pangyayari

 • Halimbawa:
  • Kung alin…iyon rin
  • Kung ano…siya rin
  • Kung gaano…gayon din
  • Kung paano…ganon din
  • Kung saan…doon din

Pangatnig na panapos – ginagamit sa pagsasaad ng wakas ng pagsasalita at pag-uugnay ng mga kaisipang nagsasaad ng konklusyon

 • Halimbawa: bunga nito, dahil dito, sa bandang huli, sa kabuuan, sa wakas

Pangatnig ng Sanhi at Bunga

Pangatnig na hudyat ng pagpapahayag ng sanhi:

 • Sapagkat
 • Dahil
 • Palibhasa
 • Kasi

Pangatnig na hudyat ng pagpapahayag ng bunga:

 • Bunga nito
 • Kaya
 • Kung kaya
 • Tuloy

60+ Examples of Pangatnig and What They Mean in English

Pangatnig

Meaning

anupa't

therefore,

in such a manner

atand

at saka,

atsaka

and,

as well as

bagama't,

bagaman

even though,

although,

in spite of,

despite

bagkus

on the contrary,

but rather

bagobefore

baka

maybe,

perhaps,

lest

bunga nito

as a result of this

dahil

because

dahil dito

because of this

dangan

were it not for

datapwa't

nonetheless,

however,

but

gawa ng

due to,

on account of

gaya ng

such as,

similar to

gayon din,

gayundin

likewise

gayon man,

gayunman

nevertheless,

however,

nonetheless

habang

while,

as long as,

during

hindi

not

ibig sabihin

meaning

kahit

even if,

even though

kapag

whenever,

if and when

kasi

because

kaso

however,

but

katulad ng

like,

similar to

kaya

that's why,

so,

as a result

kundi

but rather

kung

if

kung alin

of which

kung baga,

kumbaga

as in,

that is to say,

like

kung di

but rather

kung gayon

in that case

kung kaya

which is why

kung magkagayon

in that case,

if that happens

kung sa bagay

in any case,

anyway

kung saan

wherein

maging

even,

neither

maliban kung

unless,

except

maliban sa

aside from

man

even

nang

so that

ngunit

but,

whereas

ni

not even

o

or

palibhasa

just because

para

so that,

in order to

pati

including,

also,

too

pero

but

sa bagay,

sabagay

in any case,

anyway

sa bandang huli

in the end

sa ibang salita

in other words

sa kabuuan

on the whole

sa lahat ng ito

in all of this

sa madaling salita

in short,

in other words,

in a nutshell

sa wakas

finally,

lastly

saka

also,

besides, furthermore,

moreover

sakali

in case

samakatuwid

therefore,

consequently

samantala

meanwhile

sanhi ng

because of

sapagka't

because

subali't

but

tuloy

as a result

upang

so that,

in order to,

so as to

Pangatnig Worksheets

Note on the Worksheets

You can reduce the size of the worksheet by zooming out your browser screen. For Windows users, scroll down the mouse wheel while pressing the Ctrl key in your keyboard. If there are any errors/glitches, just refresh and try again.

Pangatnig Exercise with Pictures for Grade 1

You can download a printable version of this live worksheet here: HuntersWoodsPH Filipino Pangatnig Worksheet for Grade 1 

Pangatnig Matching Type Exercise for Grade 2

You can download a printable version of this live worksheet here: HuntersWoodsPH Filipino Pangatnig Worksheet for Grade 2 

Pangatnig Word Scramble Worksheet for Grade 3

You can download a printable version of this live worksheet here: HuntersWoodsPH Filipino Pangatnig Worksheet for Grade 3 

Pangatnig Quiz for Grade 4

You can download a printable version of this live worksheet here: HuntersWoodsPH Filipino Pangatnig Worksheet for Grade 4 

Pangatnig Worksheet for Grade 5

You can download a printable version of this live worksheet here: HuntersWoodsPH Filipino Pangatnig Worksheet for Grade 5 

Pangatnig Worksheet for Grade 6

You can download a printable version of this live worksheet here: HuntersWoodsPH Filipino Pangatnig Worksheet for Grade 6 

Did you enjoy these pangatnig worksheets? See all our free printable and interactive worksheets here: